Paslaugos

Apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašiusiems prie VšĮ Ignalinos rajono poliklinikos pacientams visi laboratoriniai tyrimai, kurie numatyti šeimos gydytojo normoje, atliekami nemokamai.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1013 patvirtintoje Lietuvos medicinos normoje MN 14:2005 ,, Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ nustatyti laboratoriniai tyrimai, kuriuos skiria pacientams šeimos gydytojas:
Hematologiniai tyrimai (kraujo):
-hematologinis kraujo tyrimas (ne mažiau kaip 5 dalių leukocitų diferenciacijos hematologiniu analizatoriumi);
-eritocitų nusėdimo greičio (ENG) nustatymas.
Organizmo skysčių tyrimai (šlapimo):
-automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas;
- šlapimo nuosėdų natyvinio tepinėlio mikroskopinis tyrimas;
-šlapimo nuosėdų tepinėlio mikroskopinis tyrimas dažant supravitaliai.
Organizmo skysčių tyrimai (lyties takų išskyros):
-mikroskopinis tyrimas.
Kaprologiniai tyrimai (išmatų):
-slapto kraujavimo nustatymas cheminiu metodu (pagal programą).
Biocheminiai tyrimai (kraujo):
-gliukozės koncentracijos nustatymas;
-glikozilinto hemoglobino koncentracijos nustatymas;
-bendro baltymo koncentracijos nustatymas;
-šlapalo koncentracijos nustatymas;
-kreatinino koncentracijos nustatymas;
-kalio koncentracijos nustatymas;
-natrio koncentracijos nustatyms;
-geležies koncentracijos nustatymas;
-cholesterolio koncentracijos nustatymas;
-DTL cholesterolio koncentracijos nustatymas;
-MTL cholesterolio nustatymas;
-trigliceridų koncentracijos nustatymas;
-bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas;
-aspartataminotransferazės (ASAT) aktyvumo nustatymas;
-aloninaminotransferazės (ALAT) aktyvumo nustatymas;
-šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas;
-C reaktyviojo baltymo nustatymas.
Biochminiai tyrimai (šlapimo):
-mikroalbumino koncentracijos nustymas.
Kraujo krešėjimo tyrimai:
-protrombino aktyvumas (SPA).
Mikrobiologiniai tyrimai (tepinėlis iš nosiaryklės):
-greitojo A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo testo atlikimas.
Už tyrimus reikės susimokėti, jei apdraustieji patys, be gydytojo paskyrimo, pageidauja atlikti šiuos tyrimus ar dėl šių tyrimų kreipiasi į kitą sveikatos priežiūros įstaigą.

Mokamų paslaugų sąrašas ir kainos

PATVIRTINTA

VšĮ Ignalinos rajono poliklinikos

vyr. gydytojo 2014 m. liepos 28 d.

įsakymu Nr. V1.5.- 35

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO

IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos Ignalinos rajono poliklinikos (toliau – Poliklinikos) mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo už jas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“ patvirtintu Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainynu Nr. 11-96-2, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-506 „Dėl rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
2. Aprašas reglamentuoja Poliklinikoje teikiamų mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo už suteiktas mokamas paslaugas tvarką, mokamas paslaugas teikiančių darbuotojų pareigas ir atsakomybę, kitus, su šių paslaugų teikimu susijusius klausimus.
3. Apraše naudojamos sąvokos:
3.1. Mokamos paslaugos – paslaugos, teikiamoms Poliklinikoje, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:
3.1.1. valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų;
3.1.2. privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų;
3.1.3. valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.
3.2. Pacientas – dėl mokamų paslaugų gavimo į Polikliniką atvykęs asmuo.
3.3. Kitos Apraše naudojamos sąvokos atitinka įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose naudojamų sąvokų reikšmes.
4. Už mokamas paslaugas moka pacientai arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (darbdaviai, papildomo (savanoriškojo) sveikatos draudimo paslaugas teikiančios įstaigos ar kt.).
5. Kitas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nėra išvardintos Poliklinikos patvirtintame mokamų paslaugų sąraše ir nepriskiriamos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms, teikiamoms sveikatos priežiūros įstaigoje nuolatiniams šalies gyventojams, apmoka patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei savanoriškojo draudimo įstaigos, kai:
5.1. pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į įstaigą dėl paslaugų gavimo;
5.2. pacientas, teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus gydančiam gydytojui, pageidauja gauti papildomas, t. y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus medicinos pagalbos priemones, procedūras.

II. MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS UŽ JAS

6. Prieš teikiant paslaugą, už kurią pacientas (arba paciento atstovas) moka, Poliklinikos darbuotojas, teikiantis šią paslaugą:
6.1. pacientą (arba paciento atstovą) informuoja apie jo teisę ir galimybes konkrečią paslaugą gauti įstaigoje nemokamai, išskyrus atvejus, kai paslauga yra įtraukta į mokamų paslaugų sąrašą (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 priedai);
6.2. užtikrina, kad pacientas (arba paciento atstovas) mokamos paslaugos pasirinkimą medicinos dokumentuose (Ambulatorinė asmens sveikatos istorija, forma Nr. 025/a; Vaiko sveikatos raidos istorija, forma Nr. 025-112/a) patvirtintų parašu.
7. Gydantis gydytojas, slaugytojas ar kitas mokamą paslaugą teikiantis Poliklinikos darbuotojas supažindina pacientą (arba paciento atstovą) su mokamų paslaugų teikimo pagrįstumu, kainomis bei teikimo tvarka.
8. Gydantis gydytojas, slaugytojas ar kitas mokamą paslaugą teikiantis Poliklinikos darbuotojas:
8.1. užpildo Poliklinikos vyr. gydytojo įsakymu patvirtintą Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapą (2 priedas), nurodydamas paciento vardą, pavardę, adresą, kreipimosi datą, kabineto Nr., pageidaujamų gauti mokamų paslaugų pavadinimus ir kainas. Apskaitos lape pasirašo pacientas (arba paciento atstovas) ir paslaugą teikiantis darbuotojas;
8.2. medicininiuose dokumentuose (Ambulatorinė asmens sveikatos istorija, forma Nr. 025/a; Vaiko sveikatos raidos istorija, forma Nr. 025-112/a) deda spaudą “Mokamą paslaugą gavau” (1 priedas);
8.3. nukreipia pacientą (arba paciento atstovą) į Poliklinikos buhalteriją sumokėti už pageidaujamą gauti paslaugą arba pacientas (arba paciento atstovas) susimoka ambulatorijose, bendrosios praktikos gydytojų kabinetuose ir odontologiniame kabinete (ten, kur yra įrengti kasos aparatai).
9. Apmokėjus už paslaugas, pacientui (arba paciento atstovui) išduodamas kasos kvitas, o Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapas (2 priedas) lieka buhalterijoje. Pacientui (arba jo atstovui) pageidaujant, kad už paslaugas būtų išrašyta sąskaita faktūra, jis su apmokėjimą įrodančiu dokumentu turi kreiptis į Poliklinikos buhalteriją.
10. Pacientas, gavęs mokamą paslaugą, pats arba jo atstovas pasirašo medicininiuose dokumentuose (Ambulatorinė asmens sveikatos istorija, forma Nr. 025/a; Vaiko sveikatos raidos istorija, forma Nr. 025-112/a) esančiame spaude “Mokamą paslaugą gavau” (1 priedas).
11. Poliklinikos darbuotojas, suteikęs mokamą paslaugą, paciento, kuriam buvo paslauga suteikta, medicininiuose dokumentuose (Ambulatorinė asmens sveikatos istorija, forma Nr. 025/a; Vaiko sveikatos raidos istorija, forma Nr. 025-112/a) esančiame spaude “Mokamą paslaugą gavau” (1 priedas) nurašo išduoto kasos kvito numerį.
12. Už mokamas paslaugas moka patys pacientai, jų atstovai arba savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigos ar kitos organizacijos, jeigu jos yra sudariusios sutartis su Poliklinika.
13. Sumokėti pinigai už pacientams suteiktas mokamas paslaugas negrąžinami.
14. Pacientui (arba paciento atstovui) dėl objektyvių priežasčių nesuteikus pageidaujamų mokamų paslaugų, už kurias jau buvo sumokėta, pinigai grąžinami.
15. Lėšos už suteiktas mokamas paslaugas apskaitomos atskiroje sąskaitoje.
16. Poliklinikos darbuotojai informaciją apie suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas įveda į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo, mokamų paslaugų sąrašo ir kainų pakeitimai tvirtinami VšĮ Ignalinos rajono poliklinikos vyriausiojo gydytojo įsakymais.
18. Už mokamų paslaugų teikimo procedūrų pažeidimus atsako Poliklinikos vyriausiasis gydytojas ar kiti už tai atsakingi darbuotojai.

_______________________