• +370 386 52 175
 • info@ignalinosrsc.lt
 • Ligoninės g. 13, LT-30112

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VŠĮ IGNALINOS RAJONO POLIKLINIKOJE TEIKIMO IR APMOKĖJIMO UŽ JAS TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Ignalinos rajono poliklinikos

vyriausiojo gydytojo 2014 m. liepos 28 d. įsakymu

Nr. V1.5.-35

(2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-41

redakcija)

 

 

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VŠĮ IGNALINOS RAJONO POLIKLINIKOJE TEIKIMO IR APMOKĖJIMO UŽ JAS TVARKOS APRAŠAS

 

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Viešosios įstaigos Ignalinos rajono poliklinikos (toliau – IRP) mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo už jas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis LR SAM 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-794 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr.357 “Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ pakeitimo” (aktuali redakcija) bei LR SAM 2014 m. rugsėjo1 d. įsakymu Nr.V-939 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo” (aktuali redakcija) ir kitais teisės aktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (aktuali redakcija), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-506 „Dėl rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija), bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
 2. Aprašas reglamentuoja Poliklinikoje teikiamų mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo už suteiktas mokamas paslaugas tvarką, mokamas paslaugas teikiančių darbuotojų pareigas ir atsakomybę, kitus, su šių paslaugų teikimu susijusius klausimus.
 3. Apraše naudojamos sąvokos:

3.1. Mokamos paslaugos – mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos IRP, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:

3.1.1. valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų;

3.1.2. privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų;

3.1.3. valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.

3.2. Pacientas – dėl mokamų paslaugų gavimo į IRP atvykęs asmuo.

3.3. Kitos Apraše naudojamos sąvokos atitinka įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose naudojamų sąvokų reikšmes.

 1. Už mokamas paslaugas moka pacientai arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (darbdaviai, papildomo (savanoriškojo) sveikatos draudimo paslaugas teikiančios įstaigos ar kt.).
 2. Kitas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nėra išvardintos IRP patvirtintame mokamų paslaugų sąraše ir nepriskiriamos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms, teikiamoms sveikatos priežiūros įstaigoje nuolatiniams šalies gyventojams, apmoka patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei savanoriškojo draudimo įstaigos, kai:

5.1. pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į įstaigą dėl paslaugų gavimo;

5.2. pacientas, teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus gydančiam gydytojui, pageidauja gauti papildomas, t. y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus medicinos pagalbos priemones, procedūras.

 1. MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS UŽ JAS

 

 1. Prieš teikiant paslaugą, už kurią pacientas (arba paciento atstovas) moka, IRP darbuotojas, teikiantis šią paslaugą:

6.1. pacientą (arba paciento atstovą) informuoja apie jo teisę ir galimybes konkrečią paslaugą gauti įstaigoje nemokamai, išskyrus atvejus, kai paslauga yra įtraukta į mokamų paslaugų sąrašą (3, 4, 5, 6, 7, 8, priedai);

6.2. užtikrina, kad pacientas (arba paciento atstovas) mokamos paslaugos pasirinkimą medicinos dokumentuose (Ambulatorinė asmens sveikatos istorija, forma Nr. 025/a; Vaiko sveikatos raidos istorija, forma Nr. 025-112/a) patvirtintų parašu;

6.3. medicinos dokumentuose (Ambulatorinė asmens sveikatos istorija, forma Nr. 025/a; Vaiko sveikatos raidos istorija, forma Nr. 025-112/a) įklijuoja įdėtinį lapą „Suteiktų mokamų paslaugų sąrašas“ (10 priedas). Įdėtiniame lape nurodyta:

6.3.1. paciento (arba jo atstovo) patvirtintas parašu sutikimas (prašymas) dėl mokamų paslaugų teikimo;

6.3.2. suteiktos mokamos paslaugos pavadinimas ir jos teikimo pagrindas;

6.3.3. paslaugos apmokėjimo faktą patvirtinančio dokumento numeris ir data, suteiktos paslaugos kaina.

 1. Gydantis gydytojas, slaugytojas ar kitas mokamą paslaugą teikiantis IRP darbuotojas supažindina pacientą (arba paciento atstovą) su mokamų paslaugų teikimo pagrįstumu, kainomis bei teikimo tvarka.
 2. Gydantis gydytojas, slaugytojas ar kitas mokamą paslaugą teikiantis IRP darbuotojas:

8.1. užpildo IRP vyr. gydytojo įsakymu patvirtintą Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapą (2 priedas), nurodydamas paciento vardą, pavardę, adresą, kreipimosi datą, kabineto Nr., pageidaujamų gauti mokamų paslaugų pavadinimus ir kainas. Apskaitos lape pasirašo pacientas (arba paciento atstovas) ir paslaugą teikiantis darbuotojas;

8.2. medicininiuose dokumentuose (Ambulatorinė asmens sveikatos istorija, forma Nr. 025/a; Vaiko sveikatos raidos istorija, forma Nr. 025-112/a)  deda spaudą “Mokamą paslaugą gavau”             (1 priedas);

8.3. nukreipia pacientą (arba paciento atstovą) į IRP buhalteriją sumokėti už pageidaujamą gauti paslaugą arba pacientas (arba paciento atstovas) susimoka ambulatorijose, bendrosios praktikos gydytojų kabinetuose ir odontologiniame kabinete (ten, kur yra įrengti kasos aparatai).

 1. Apmokėjus už paslaugas, pacientui (arba paciento atstovui) išduodamas kasos kvitas, o Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapas (2 priedas) lieka buhalterijoje. Pacientui (arba jo atstovui) pageidaujant, kad už paslaugas būtų išrašyta sąskaita faktūra, jis su apmokėjimą įrodančiu dokumentu turi kreiptis į IRP buhalteriją.
 2. Pacientas (arba paciento atstovas), gavęs mokamą paslaugą, pasirašo medicininiuose dokumentuose (Ambulatorinė asmens sveikatos istorija, forma Nr. 025/a; Vaiko sveikatos raidos istorija, forma Nr. 025-112/a) esančiame spaude “Mokamą paslaugą gavau” (1 priedas).
 3. IRP darbuotojas, suteikęs mokamą paslaugą, paciento, kuriam buvo paslauga suteikta, medicininiuose dokumentuose (Ambulatorinė asmens sveikatos istorija, forma Nr. 025/a; Vaiko sveikatos raidos istorija, forma Nr. 025-112/a) esančiame spaude “Mokamą paslaugą gavau” (1 priedas) įrašo išduoto kasos kvito numerį ir paslaugos teikimo datą, užpildo įdėtinį lapą „Suteiktų mokamų paslaugų sąrašas“ (9 priedas).
 4. Už mokamas paslaugas moka patys pacientai, jų atstovai arba savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigos ar kitos organizacijos, jeigu jos yra sudariusios sutartis su IRP.
 5. Sumokėti pinigai už pacientams suteiktas mokamas paslaugas negrąžinami.
 6. Pacientui (arba paciento atstovui) dėl objektyvių priežasčių nesuteikus pageidaujamų mokamų paslaugų, už kurias jau buvo sumokėta, pinigai grąžinami.
 7. Lėšos už suteiktas mokamas paslaugas apskaitomos atskiroje sąskaitoje.
 8. Poliklinikos darbuotojai informaciją apie suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas įveda į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo, mokamų paslaugų sąrašo ir kainų pakeitimai tvirtinami VšĮ Ignalinos rajono poliklinikos vyriausiojo gydytojo įsakymais.
 2. Už mokamų paslaugų teikimo procedūrų pažeidimus atsako Poliklinikos vyriausiasis gydytojas ar kiti už tai atsakingi darbuotojai.

 

 

 

____________________________________

Įvertinkite mus

Spustelėkite žvaigždutę, kad mus įvertintumėte!

Vidutinis reitingas 0 / 5. Balsų skaičius: 0

Kol kas nėra balsų! Būkite pirmas, įvertinęs mūsų svetainę.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

© 2024 Viešoji įstaiga Ignalinos rajono savivaldybės sveikatos centras pirmas lygis