VŠĮ IGNALINOS RAJONO POLIKLINIKA

I-V 7:00 - 18:00

  • +370 386 52 175
  • info@ignalinospoliklinika.lt
  • Ligoninės g. 13, LT-30112

Prisirašymo prie įstaigos tvarka

Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų (PASPĮ) tvarka

            Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą PASPĮ ir konkretų gydytoją (šeimos gydytoją, vidaus ligų gydytoją, vaikų ligų gydytoją ir gydytoją psichiatrą). Pasirinkęs gydymo įstaigą ir gydytoją, asmuo įstaigos statistikos kabinete turi užpildyti tam tikros formos prašymą. Asmeniui pasirinkus gydymo įstaigą, bet nepasirinkus gydytojo, savo sutikimą gydytis pas įstaigos administracijos paskirtą gydytoją asmuo patvirtina pasirašydamas minėtą prašymą. Asmuo (globėjas) už prisirašymo dokumentų tvarkymą įstaigai, kurioje jis prisirašo, moka 0,29 euro mokestį. Asmuo negali būti prirašytas prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos, jeigu jis nėra apsidraudęs privalomuoju sveikatos draudimu Pakeisti asmens sveikatos priežiūros įstaigą galima pateikus prašymą kitai pasirinktai įstaigai. Tokio prašymo pagrindu asmuo yra įtraukiamas į naujai pasirinktos gydymo įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą. Iš ankstesnės įstaigos sąrašo asmuo išbraukiamas automatiškai, todėl gyventojams tuo rūpintis nereikia. Pacientui pasirinkus kitą PASPĮ, jo asmens sveikatos istorija (ambulatorinė kortelė) perduodama paciento pasirinktai įstaigai. Ambulatorinė kortelė, vaikų raidos istorija perduodama per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Prisirašius prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos, ją keisti galima ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo prisirašymo dienos. Apribojimas netaikomas asmenims, atvykusiems mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba grįžusiems į nuolatinę gyvenamąją vietą baigus mokslus. Tačiau minėti asmenys nėra atleidžiami nuo 0,29 euro mokesčio už prirašymo dokumentų tvarkymą. Asmuo (globėjas), anksčiau nei po šešių mėnesių pasirinkęs kitą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicininių dokumentų persiuntimą jo pasirinktai įstaigai moka 2,90 euro mokestį. Jeigu asmuo yra pateikęs prašymus kelioms pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, galiojančiu laikomas paskutinis jo prašymas (vėliausiai pateiktas).

Asmenų, pasirenkančių kitą tos pačios gydymo įstaigos gydytoją, registravimas

                       Asmuo, pageidaujantis gydytis pas kitą gydytoją toje pačioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, pildo nustatytos formos prašymą. Gydytojui nutraukus darbo santykius su PASPĮ, įstaigos administracija turi pasirūpinti gyventojų aptarnavimu. PASPĮ administracija skiria kitą (-us) gydytoją (-us), jeigu pacientas nepasirenka kitaip.

Prisirašančiųjų prie psichikos sveikatos centrų registravimas

            Tais atvejais, kai asmens prašyme prirašyti jį prie PASPĮ nenurodomas psichikos sveikatos centras, asmuo automatiškai priregistruojamas: *prie šios PASPĮ įstaigos – jei pati PASPĮ teikia ir pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas; *prie šios PASPĮ ir atitinkamo psichikos sveikatos centro – jei PASPĮ yra sudariusi sutartį su psichikos sveikatos centru dėl pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo. Jei prisirašantis prie PASPĮ asmuo jau yra prisirašęs pagal prašymą prie psichikos sveikatos centro, automatiškai prie kito tos pačios teritorinės ligonių kasos veiklos zonos psichikos sveikatos centro jis neprirašomas.  

Prisirašiusiųjų prie PASPĮ ir psichikos centrų išregistravimas

            Prisirašęs asmuo automatiniu būdu išregistruojamas iš aptarnaujamų asmenų sąrašo, kai jis: * miršta (išregistruojamas nuo mirties datos); * teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoja išvykimą iš Lietuvos (išregistruojamas nuo išvykimo deklaravimo datos); * pasirenka kitą PASPĮ ar psichikos sveikatos centrą (išregistruojamas nuo prisirašymo prie kitos įstaigos datos). PASPĮ arba psichikos sveikatos centro atsakingi darbuotojai išregistruoja (išbraukia iš aptarnaujamų asmenų sąrašo) prisirašiusį asmenį, jei: * asmuo pateikia laisvos formos prašymą jį išregistruoti (išregistruojamas nuo prašymo pateikimo datos); * PASPĮ arba psichikos sveikatos centras likviduojami arba nustoja teikti paslaugas – jeigu jų įsipareigojimų teikti šias paslaugas neperima kita PASPĮ arba kitas psichikos sveikatos centras (nuo PASPĮ ar psichikos centro paslaugų teikimo sustabdymo dienos). Jei PASPĮ arba psichikos sveikatos centro turtą, teises ir pareigas dėl šios įstaigos arba centro likvidavimo, reorganizavimo ar kitu juridiniu pagrindu perima kita įstaiga (PASPĮ arba psichikos sveikatos centras), jai priskiriami ir asmenys, prirašyti prie likviduojamos (reorganizuojamos) PASPĮ arba psichikos sveikatos centro.

            Prisirašydami gydymo įstaigose asmenys privalo pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Gyventojų prisirašymą prie pasirinktos gydymo įstaigos ir asmenų, pasirenkančių kitą tos pačios įstaigos gydytoją, registravimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“, 2001 11 09 Nr.583 (Žin., 2001, Nr.96-3400) ir vėlesni jo pakeitimai.            

VšĮ Ignalinos rajono poliklinikos administracija

Įvertinkite mus

Spustelėkite žvaigždutę, kad mus įvertintumėte!

Vidutinis reitingas 0 / 5. Balsų skaičius: 0

Kol kas nėra balsų! Būkite pirmas, įvertinęs mūsų svetainę.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

© 2020 Ignalinos rajono poliklinika