• +370 386 52 175
 • info@ignalinosrsc.lt
 • Ligoninės g. 13, LT-30112

Vidaus tvarkos taisyklės

Vidaus tvarkos taisyklės .doc PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Ignalinos rajono poliklinikos vyriausiojo gydytojo 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-2  

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IGNALINOS RAJONO POLIKLINIKOS

VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

BENDROJI DALIS

 
 1. Viešoji įstaiga Ignalinos rajono poliklinika (toliau vadinama – Poliklinika) veikia vadovaudamasi LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, medicinos standartais (medicinos, higienos normomis) bei Poliklinikos įstatais, kuriuos tvirtina Ignalinos rajono savivaldybės taryba.
 2. Poliklinikos vidaus ir darbo tvarkos taisyklės (toliau vadinamos – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Žmonių saugos darbe įstatymu, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Darbo kodeksu ir kitais poįstatyminiais aktais, norminiais dokumentais.
 3. Esant reikalui, Taisyklės gali būti papildomos, tikslinamos, keičiamos.
 4. Taisyklių ar jų papildymo ir pataisų projektą rengia ir tvirtina Poliklinikos administracija.
 5. Poliklinikos darbuotojai turi teisę inicijuoti pakeitimus Taisyklėse.
 6. Taisyklėse nurodyti reikalavimai yra privalomi visiems Poliklinikos struktūriniams padaliniams ir jų darbuotojams bei pacientams. Darbuotojai turi būti pasirašytinai supažindinti su Taisyklėmis ir jų papildymais, tikslinimais, keitimais priimant juos į darbą (sudarant darbo sutartį). Supažindinimas registruojamas Darbuotojų, supažindintų su Taisyklėmis registracijos žurnale.
Pacientai privalo pasirašytinai susipažinti su jiems pateiktomis Poliklinikos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais Poliklinikos nustatytais dokumentais  ir vykdyti juose nurodytas pareigas.
 1. Poliklinikos vadovas (ar jo įgaliotas asmuo) turi teisę pakartotinai supažindinti darbuotojus su Taisyklėmis, jei pastebi, kad darbuotojai aplaidžiai laikosi Taisyklių reikalavimų, neskirdamas drausminės nuobaudos.
 

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į POLIKLINIKĄ TVARKA

 
 1. Pacientai, apdrausti ar savarankiškai apsidraudę privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat drausti valstybės lėšomis ir prisirašę Poliklinikoje, visas pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas gauna Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Jeigu pacientas nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, nėra draustas valstybės lėšomis ar nėra prisirašęs Poliklinikoje, už jam suteiktas paslaugas (išskyrus būtinąją medicinos pagalbą) privalo mokėti pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus bazinius paslaugų įkainius.
 3. Pacientas, prisirašydamas Poliklinikoje, pasirenka šeimos gydytoją.
 4. Pacientas, prisirašęs Poliklinikoje, gali pasirinkti Psichikos sveikatos centrą.
 5. Pacientas dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų be siuntimo gali kreiptis į šeimos gydytoją, vidaus ligų gydytoją, vaikų ligų gydytoją, gydytoją odontologą, gydytoją psichiatrą, gydytoją chirurgą, gydytoją ginekologą, psichologą, vaikų ir paauglių psichiatrą, burnos higienistą. Prireikus minėti specialistai pacientą nukreipia konsultacijai pas reikiamus specialistus.
 6. Pacientų registracijos tvarka:
13.1. išankstinė registracija telefonu (galima išankstinė registracija 3 mėnesiams į priekį) nuo 700  iki 1700  val. kiekvieną darbo dieną. Registratūros tel. (8 386) 52 439; 13.2. išankstinė registracija registratūroje kiekvieną darbo  dieną nuo 700 val. iki 1700 val. (galima išankstinė registracija 3 mėnesiams  į priekį); 13.3. registracija internetu: Poliklinikos internetinėje svetainėje: www.ignalinospoliklinika.lt arba www.sergu.lt. 13.4. susirgus ūmia liga registracija registratūroje kiekvieną dieną nuo 700 val. iki gydytojų darbo laiko pabaigos; 13.5. gydytojų iškvietimai į namus registruojami nuo 700 val. iki 1000 val. tel. (8 386) 52 439 13.6. Registruodamiesi telefonu priėmimui pas gydytoją, pacientai registratūros darbuotojui nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, kontaktinio telefono numerį.
 1. Pacientai privalo įsiminti ar užsirašyti registratūros darbuotojo nurodytą priėmimo pas gydytoją datą, laiką, gydytojo pavardę.
 2. Registruodamiesi atvykę į Polikliniką, pacientai gauna vizito lapelį, kuriame nurodyta priėmimo data ir laikas, gydytojo pavardė, gydytojo kabineto numeris.
 3. Visi besikreipiantys į Polikliniką dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų gavimo turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasą, asmens tapatybės kortelę, vaikai iki 16 metų amžiaus – gimimo liudijimą), išskyrus atvejus, kai bus teikiama būtinoji medicinos pagalba. Asmenys iki 16 metų amžiaus privalo būti lydimi atstovo.
 4. Būtinoji medicinos pagalba visiems pacientams teikiama nemokamai. Būtinosios pagalbos atvejų sąrašas patvirtintas LR SAM 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 “Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo”.
 5. Pacientai pas gydytoją priimami tik šiam priėmimui užregistruotu atitinkamu laiku. Jei pacientas pavėluoja į priėmimą pas gydytoją, jo priėmimas nėra užtikrinamas.
 6. Jei dėl svarbių aplinkybių gydytojas aptarnauja pacientą ilgiau negu tam pacientui skirtas laikas arba teikia būtinąją pagalbą, kiti pacientai priimami vėlesniu nei nurodyta registracijoje laiku.
 7.        Jei pacientas negali į priėmimą atvykti nustatytu laiku, jis privalo kuo anksčiau apie tai pranešti paskambindamas telefonu ar asmeniškai atvykdamas į registratūrą ir susitarti dėl kito priėmimo laiko.
 8. Gydytojui susirgus ar dėl kitos svarbios priežasties nedirbant ir nesant galimybės aptarnauti iš anksto pas jį užsiregistravusių pacientų, pastarieji apie tai informuojami skambučiu, jei yra nurodę aktualų kontaktinį telefono numerį.
 9. Išankstinės registracijos atveju paciento Ambulatorinė asmens sveikatos istorija (F 025/a) ar Vaiko sveikatos raidos istorija (F 025-112/a) nurodytam laikui turi būti pristatyta į gydytojo kabinetą. Registratūroje paruoštus paciento dokumentus į gydytojo kabinetą pristato, o prireikus juos perneša iš vieno kabineto į kitą medicinos darbuotojai, o su jų leidimu – ir pacientas. Pasibaigus gydytojo pacientų priėmimo laikui, Ambulatorines asmens sveikatos istorijas (F 025/a) ir Vaiko sveikatos raidos istorijas (F 025-112/a) medicinos darbuotojai grąžina į registratūrą.
 
 1. VALSTYBĖS LAIDUOJAMOS (NEMOKAMOS) IR MOKAMOS PASLAUGOS. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA
 
 1. Poliklinikos teikiamos pirminio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos nurodytos galiojančioje įstaigos licencijoje.
 2.       Asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašiusiems Poliklinikoje, nemokamai teikiamos visos pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos LR įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos visiems asmenims teikiamos nemokamai.
 4. Mokamos paslaugos – tokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, už kurias susimoka patys pacientai arba už juos gali mokėti kiti fiziniai arba juridiniai asmenys bei savarankiškos draudimo įstaigos taip, kaip numatyta teisės aktuose ar Poliklinikos vadovo įsakymuose. Mokamų paslaugų asortimentą reglamentuoja Poliklinikos vadovo įsakymai. Mokamų paslaugų sąrašai skelbiami informaciniuose stenduose, Poliklinikos interneto svetainėje www.ignalinospoliklinika.lt. suteiktas paslaugas, išskyrus būtinąją pagalbą, pacientai privalo mokėti patys, kai:
26.1. besikreipiantis asmuo nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir neturi bedarbio statuso; 26.2. pacientas pageidauja papildomų paslaugų, kurias pasirenka pats; 26.3. besikreipiantis pacientas pageidauja gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas anonimiškai, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis. 26.4. kreipiasi užsienio šalių piliečiai, asmenys be pilietybės, nepriskiriami nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams, išskyrus Europos Sąjungos šalių narių piliečius, pateikusius jų draustumą patvirtinantį dokumentą (E kortelę formą E111, E106, E121).
 1. Už mokamas paslaugas pacientai moka Poliklinikos buhalterijoje darbo dienomis nuo 800 val. iki 1700 (penktadieniais iki 1545), už odontologines mokamas paslaugas – odontologiniame kabinete, už mokamas paslaugas suteiktas ambulatorijose ir bendrosios praktikos gydytojo kabinetuose – jų  darbo valandomis. Visais atvejais, sumokėjus už mokamas paslaugas, mokėtojui atiduodamas kasos apmokėjimo kvitas. Pacientas ar už jį mokantis juridinis asmuo gali mokėti pavedimu.
 2. Teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nepilnamečiams privalo dalyvauti jų atstovai, tačiau jie neturi teisės savo veiksmais trukdyti dirbančiam personalui.
 3. Pacientas teises įgyja, pareigas prisiima ir jas įgyvendina pats arba per savo atstovus. Atstovai, veikdami paciento vardu, privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens dokumentus. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų atstovauja jo atstovai pagal įstatymą: vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, rūpintojas. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų, kuriam nustatyta institucinė globa (rūpyba), atstovauja šių įstaigų paskirti asmenys, pateikę atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
 4. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų sveikatos priežiūra teikiama su jo atstovų sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus. Sveikatos priežiūros specialistai visais atvejais turi parinkti tokius diagnostikos ir gydymo metodus, kurie labiausiai atitiktų nepilnamečio interesus, atsižvelgdami pirmiausia į nepilnamečio, taip pat į jo atstovų valią. Jeigu yra nesutarimų tarp paciento iki 16 metų ir jo atstovų, diagnostikos ir gydymo metodus parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus.
 5. Nepilnametis pacientas iki 16 metų, kuris, gydytojo pagrįsta nuomone, išreikšta medicinos dokumentuose, gali pats teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
 6. Kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama nepilnamečiam pacientui iki 16 metų ir nėra atstovų pagal įstatymą arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų sutikimą laiku, sprendimą dėl pacientui teiktinos sveikatos priežiūros masto, alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos priežiūrą teikiantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo gydytojas turi pagrįsti paciento medicinos dokumentuose.
 7. Dėl nepilnamečio paciento iki 16 metų, kurio tėvai vengia atlikti atstovo pagal įstatymą funkcijas ir kuriam nėra nustatyta laikinoji globa ar rūpyba, kai nepilnamečio paciento tėvai (įtėviai) tarpusavyje nesutaria dėl sveikatos priežiūros masto, sprendimus dėl teiktinos sveikatos priežiūros masto, alternatyvos pasirinkimo priima gydantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Įstatymai gali nustatyti, kada šioje dalyje nurodytais atvejais būtinas teismo leidimas. Dėl tokio leidimo į teismą kreipiasi sveikatos priežiūros įstaiga arba nepilnamečio paciento atstovas pagal įstatymą.
 8. Pacientui nuo 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats.
 9. Paciento nuo 16 metų atstovais gali būti: atstovai pagal įstatymą ir atstovai pagal pavedimą. Nepilnamečio paciento nuo 16 metų atstovais gali būti: atstovai pagal įstatymą (vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, rūpintojas ir atstovai pagal pavedimą. Atstovavimas pagal pavedimą įforminamas notarine tvarka arba pacientas apie savo pasirinktą atstovą pasirašytinai gali nurodyti savo medicinos dokumentuose.
 10. Nepilnamečiam pacientui nuo 16 metų, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, atstovauja jo atstovai pagal įstatymą: vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, rūpintojas.
 11. Kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama pacientui nuo 16 metų, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, ir nėra atstovų pagal įstatymą arba jie atsisakė būti atstovais, arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų informacija pagrįstą sutikimą laiku, sprendimą dėl pacientui teiktinos sveikatos priežiūros ir jos masto, alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos priežiūrą teikiantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo gydytojas turi pagrįsti paciento medicinos dokumentuose.
 12. Pilnamečiam pacientui, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, atstovauja jo atstovai pagal įstatymą: sutuoktinis, sugyventinis (partneris), o kai jo nėra, – vienas iš šio paciento tėvų (įtėvių) arba vienas iš šio paciento pilnamečių vaikų, arba vienas iš šio paciento pilnamečių brolių (seserų), arba vienas iš šio paciento pilnamečių vaikaičių, arba vienas iš šio paciento senelių. Į pilnamečio paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, artimuosius dėl sutikimo būti atstovu pagal įstatymą kreipiamasi tokiu eiliškumu: į sutuoktinį, sugyventinį (partnerį), tėvus (įtėvius), pilnamečius vaikus, pilnamečius brolius (seseris), pilnamečius vaikaičius, senelius. Gavus vieno iš šių asmenų sutikimą būti atstovu pagal įstatymą, kitų asmenų sutikimas nereikalingas. Šioje dalyje nurodyti asmenys nelaikomi pilnamečio paciento atstovais pagal įstatymą, jeigu jie atsisako būti atstovais, pacientas yra paskyręs atstovą pagal pavedimą arba pacientui nustatyta globa (rūpyba).
 13. Laikantis LR sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. V-826 nuostatų, pacientams ir jų artimiesiems pageidaujant, užpildžius sutikimo formą, galima kreiptis į bet kurį šeimos gydytojo komandos narį dėl nuotolinės sveikatos priežiūros (NSP) paslaugos suteikimo.
 

III. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS POLIKLINIKOJE

 
 1. Poliklinikoje aptarnaujami visi pacientai nepriklausomai nuo jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.
 2. Pacientas turi teisę gauti kokybiškas ir kvalifikuotas sveikatos priežiūros paslaugas teikiamas Poliklinikoje, kurių rodiklių ir turinio reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.
 3. Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį.
 4. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie Poliklinikoje teikiamas nemokamas ir mokamas paslaugas, mokamų paslaugų kainas ir galimybę jomis pasinaudoti.
 5. Pacientas, jeigu yra indikacijos, turi teisę gauti siuntimą konsultacijai iš šeimos gydytojo ir kitų pirminio lygio paslaugas teikiančių specialistų pas gydytojus specialistus ir stacionariniam gydymui.
 6. Pacientai turi teisę pasirinkti antrinio lygio ambulatorines ir stacionarines įstaigas Lietuvos Respublikoje.
 7. Pacientas turi teisę pasirinkti (vaikams iki 16 m. ir neveiksniems asmenims parenka tėvai arba globėjai) šeimos gydytoją. Paciento pasirinkimas įforminamas prašymu registruotis pas pasirinktą gydytoją taip, kaip numato teisės aktai. Pacientas, norėdamas pakeisti šeimos, vidaus ar vaikų ligų gydytoją, registratūroje turi užpildyti prašymą gydytis pas kitą gydytoją.
 8. Pacientas turi teisę būti informuotas apie jį gydančio gydytojo ar slaugos darbuotojo vardą, pavardę, pareigas, kvalifikaciją.
 9. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininių tyrimų duomenis, gydymo metodus ir ligos bei gydymo prognozę.
 10. Pacientas turi teisę atsisakyti jam skirto tyrimo ar gydymo. Apie tai atžymima paciento asmens sveikatos istorijoje patvirtinant paciento parašu.
 11. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žala, jos atlyginimo sąlygos ir tvarka nustatyta Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, Civiliniu kodeksu, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
 12. Pacientas privalo rūpintis savo ir savo nepilnamečių vaikų, globotinių sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, nepiktnaudžiauti jomis, bendradarbiauti su Poliklinikos specialistais ir kitais darbuotojais.
 13. Pacientas kiek įstengdamas turi suteikti medicinos personalui informacijos ir pagalbos, kuri pagrįstai yra reikalinga, norint suteikti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
 14. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo.
 15. Laikino nedarbingumo metu pacientas su elgesio taisyklėmis supažindinamas pasirašytinai ir privalo jų laikytis.
 16. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais Poliklinikos darbuotojais ir kitais pacientais, nepažeisti jų garbės ir orumo.
 17. Poliklinikoje pacientas turi laikytis viešosios tvarkos, nekelti triukšmo, nešiukšlinti, tausoti įstaigos turtą, nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, laikytis asmens higienos, nerūkyti Poliklinikos patalpose ir teritorijoje. Draudžiama Poliklinikos teritorijoje turėti šaltąjį ar šaunamąjį ginklą.
 18. Viršutinius rūbus prieš įeidamas į gydytojo ar slaugytojos kabinetą pacientas turi palikti rūbinėje.
 19. Pacientas apie pasikeitusį adresą ir kitus kontaktinius duomenis turi informuoti registratūros darbuotoją.
 20. Pacientas privalo laiku sumokėti už jam suteiktas mokamas paslaugas.
 21. Pacientas gydančiam gydytojui ar slaugos specialistui turi suteikti visą teisingą informaciją apie ankstesnes ligas, operacijas, vartojamus (vartotus) vaistus, sveikatos būklės pasikeitimą gydymo metu, gydymo metodų netoleravimą ir pan.
 22. Pacientams ir lankytojams draudžiama savavališkai lankytis Poliklinikos tarnybinėse patalpose.
 23. Pacientai privalo laikytis nustatytos registracijos ir priėmimo pas gydytoją tvarkos.
 24. Pacientas (jo atstovas) savo sutikimą ar atsisakymą į informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas patvirtina pasirašytinai Ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje (F 025/a) ar Vaiko sveikatos raidos istorijoje (F 025-112/a).
 25. Už savo veiksmais Poliklinikai ar jos darbuotojams padarytą žalą pacientas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 26. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei grėstų pavojus paciento gyvybei.
 
 1. INFORMACIJOS PACIENTUI IR (AR) JO ATSTOVAMS
APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA
 
 1. Asmens sveikatos paslaptį sudaro asmens sveikatos duomenys, nurodyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 4 straipsnio 15 punkte.
 2. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, Poliklinikoje teikiamas nemokamas ir mokamas paslaugas, kitus galimus ir gydytojui žinomus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo ar tyrimo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, gydantis gydytojas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Gydytojo ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia Poliklinikos vadovas.
 3. Psichikos ir elgesio sutrikimų turinčio paciento teisės gauti informaciją ypatumus nustato Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.
 4. Informacija pacientui gali būti nesuteikta tais atvejais, kai tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba kai pacientas atsisako gauti šią informaciją (atsisakymą pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu). Informacijos pateikimo pacientui apribojimai netaikomi, kai dėl paciento atsisakymo gauti informaciją gali atsirasti žalingų padarinių pacientui ar kitiems asmenims. Sprendimą neteikti pacientui informacijos, kuri gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei, priima gydantis gydytojas, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitokią tokio sprendimo priėmimo tvarką. Apie sprendimo neteikti informacijos priėmimą ir jo motyvus pažymima Ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje (F 025/a) ar Vaiko sveikatos raidos istorijoje (F 025-112/a). Tais atvejais, kai informacijos pateikimas būtų prielaida žalai pacientui atsirasti, visa šiame straipsnyje numatyta informacija pateikiama paciento atstovui ir tai prilyginama informacijos pateikimui pacientui. Informacija pacientui pateikiama, kai išnyksta žalos atsiradimo pavojus.
 5. Informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama paciento sutuoktiniui, sugyventiniui (partneriui), paciento tėvams (įtėviams) ir paciento pilnamečiams vaikams jų prašymu. Jeigu nurodytų asmenų nėra arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama vienam iš šio paciento pilnamečių brolių (seserų) arba vienam iš šio paciento pilnamečių vaikaičių, arba vienam iš šio paciento senelių jų prašymu. Neapribojant kitiems asmenims suteiktų teisių, šie asmenys, kai yra už pacientą atsakingo gydytojo (gydytojų) sutikimas, taip pat turi teisę lankyti pacientą.“
 6. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų amžiaus ir nepilnamečio paciento nuo 16 m. amžiaus kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų medicininiais dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai pagal įstatymą: vienas iš tėvų (įtėvių), globėjai, rūpintojai, pateikę atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
 7. Informacija apie pacientą telefonu neteikiama.
 8. Visa informacija apie paciento buvimą Poliklinikoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.
 9. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui, sugyventiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams jų prašymu tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Jeigu nurodytų asmenų nėra ar nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, konfidenciali informacija gali būti teikimą vienam šio paciento pilnamečių brolių (seserų) arba vienam iš šio paciento pilnamečių vaikaičių arba vienam iš šio paciento senelių jų prašymu tiek, kiek būtina paciento interesams apsaugoti.
 10.    Valstybės institucijos ( toliau – institucijos), norinčios gauti informacijos apie pacientą, Poliklinikai pateikia raštišką prašymą, pavedimą, sprendimą ar kitą dokumentą, kurį tokiais atvejais reikia pateikti pagal atitinkamų institucijų darbą reglamentuojančius teisės aktus, pasirašytą institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens (toliau – Prašymas), arba su sveikatos priežiūros įstaiga sudaro informacijos apie pacientą teikimo sutartį (toliau – Sutartis). Prašyme ir Sutartyje turi būti nurodomas informacijos apie pacientą gavimo teisinis pagrindas, teisėto tvarkymo sąlyga, naudojimo tikslas, prašomos gauti informacijos apie pacientą apimtis ir teikimo būdas.
 11. Prie Prašymo, išskyrus šių Taisyklių 75 punkte nurodytus atvejus, turi būti pridėtas paciento sutikimas informaciją apie jį teikti informacijos apie pacientą prašančiai institucijai (paciento sutikimo originalas arba notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija), atitinkantis šiuos reikalavimus:
76.1. išreikštas rašytine forma (kaip atskiras popieriuje spausdintas (surašytas) ir paciento pasirašytas dokumentas arba jo sudarytas elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu); 76.2. nurodytas paciento vardas ir pavardė, asmens kodas (jei pacientas asmens kodo neturi – nurodyta paciento gimimo data); 76.3. nurodyta, kokiu tikslu ir kokia konkreti informacija apie pacientą jo sutikimu būtų pateikta informacijos apie pacientą prašančiai institucijai; 76.4. nurodytas paciento sutikimo galiojimo terminas ir paciento teisė savo sutikimą bet kuriuo metu atšaukti.
 1. Informacija apie pacientą gali būti suteikta neturint paciento sutikimo:
77.1. sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose yra ar buvo gydomas, slaugomas pacientas,  atliekama jo sveikatos ekspertizė ar pacientas užsiregistravęs sveikatos priežiūros paslaugoms gauti; 77.2. institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugų teikimą; 77.3. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijoms jų funkcijoms vykdyti; 77.4. teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba) bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.
 1. Poliklinika turimą informaciją apie pacientą pateikia ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos arba per Sutartyje nustatytą terminą. Poliklinika informaciją apie paciento buvimą Poliklinikoje ikiteisminio tyrimo įstaigoms, kai šios vykdo dingusių asmenų paiešką, pateikia nedelsiant arba ne vėliau kaip kitą Poliklinikos darbo dieną nuo Prašymo gavimo dienos.
 2. Poliklinika informaciją apie pacientą pateikia savo iniciatyva (nesant Prašymo ar Sutarties) ir be paciento sutikimo šiais atvejais:
79.1. teisėsaugos institucijoms apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika; 79.2. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai turint duomenų apie galimą vaiko teisių pažeidimą, nurodytą Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme (psichologinis, fizinis, seksualinis smurtas prieš vaiką, vaiko nepriežiūra, likę be tėvų globos nepilnamečiai vaikai, būtinumas ginti nepilnamečių teises ir teisėtus interesus dėl tėvų ligos, mirties, išvykimo ar dingimo, tėvų atsisakymo atsiimti vaikus iš gydymo įstaigų ar panašių priežasčių); 79.3. kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytais atvejais.
 1. Informacija apie pacientą gali būti pateikiama šiais būdais:
80.1. įteikiant institucijos įgaliotam asmeniui, tiesiogiai atvykusiam į sveikatos priežiūros įstaigą ir pateikusiam asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 80.2. siunčiant registruota pašto siunta; 80.3. siunčiant per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą; 80.4. jeigu yra galimybė, siunčiant per sveikatos priežiūros įstaigų integruotas informacines sistemas (į sritį, skirtą autentifikuotiems jos naudotojams); 80.5. elektroniniu paštu – tik tokiais atvejais, kai sveikatos priežiūros įstaiga ir institucija, gaunanti informaciją apie pacientą, naudoja dvipusius šifravimo raktus elektroninio pašto ryšio kodavimui (asimetrinis kodavimas); 80.6. siunčiant kitais būdais, užtikrinančiais 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (OL 2016 L 119, p. 1) nustatytus asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
 1. Informacijos suteikimas visais atvejais turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir paciento teisių apsaugos bei interesų prioriteto principus.
 2. Asmenys, pažeidę šią tvarką ar pateikę neteisingą informaciją, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
       
 1. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA
 
 1. Pacientas, manydamas, kad pažeistos jo, kaip paciento teisės, turi teisę pateikti skundą raštu Poliklinikos vadovui. Skundų ir pacientų prašymų nagrinėjimo tvarka patvirtinta Poliklinikos vadovo įsakymu ir pateikta skelbimų lentoje administracijoje.
 2. Tiesiogiai iš pacientų gaunami skundai bei pacientų skundai, persiųsti iš Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės, Sveikatos apsaugos ministerijos ar kitų institucijų registruojami skundų registracijos žurnale pas Poliklinikos sekretorę.
 3. Pacientų skundai (prašymai) gali būti pateikiami Poliklinikos administracijai ir žodžiu. Žodiniai skundai (prašymai) priimami tik tais atvejais, kai juos galima išnagrinėti tuoj pat, nepažeidžiant pareiškėjo ir įstaigos interesų. Pareiškėjas, nesutinkantis su žodinio skundo (prašymo) nagrinėjimo rezultatais, savo skundą (prašymą) pateikia raštu.
 4. Anoniminiai skundai nėra nagrinėjami.
 

VI. AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI TVARKA

 
 1. Asmens sveikatos istorija (Ambulatorinė asmens sveikatos istorija (F 025/a) ir (ar) Vaiko sveikatos raidos istorija (F 025-112/a)) yra IRP dokumentas ir yra saugomas jos registratūroje ar archyve. Nei pacientas, nei kiti asmenys neturi teisės patys šio dokumento laikyti (saugoti) ar išnešti iš Poliklinikos.
 2. Asmens sveikatos istorijoje (Ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje (F 025/a) ir (ar) Vaiko sveikatos raidos istorijoje (F 025-112/a)) esanti informacija yra konfidenciali, su ja susipažinti gali tik įgalioti asmenys.
 3. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo lėšomis turi būti padarytos ir išduotos Poliklinikos patvirtintos paciento medicinos dokumentų kopijos, taip pat išduodami diagnozės ir gydymo aprašymai. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Poliklinikos vadovo įsakymu, suderinus su steigėju, nustatoma šios paslaugos kaina.
 4. Pacientas turi teisę gauti savo medicinos dokumentų kopijas, padarytas jo lėšomis, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo paciento kreipimosi į Polikliniką žodžiu ar raštu.
 5.      Valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti medicinos dokumentų nuorašus ir kopijas be paciento sutikimo, Poliklinikos sekretorė kopijas daro Poliklinikos lėšomis ir pateikia su Poliklinikos vadovo (ar jo įgalioto asmens) pasirašytu lydimuoju raštu, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų reikalavimais.
 6.     Medicininių dokumentų kopijos (ar nuorašai), reikalingos siunčiant pacientą tirti, konsultuoti ar gydyti į kitą gydymo įstaigą, gydančio gydytojo sprendimu daromos Poliklinikos lėšomis. Poliklinikos lėšomis daromos dokumentų, kurie turi būti asmens sveikatos istorijoje, kopijos.
 7.       Pacientui persirašius į kitą gydymo įstaigą, jo asmens sveikatos istorija tai gydymo įstaigai išsiunčiama vadovaujantis pastarosios raštišku prašymu.
    VII. PACIENTO SIUNTIMO GYDYMUI Į KITĄ AMBULATORINĘ AR STACIONARINĘ GYDYMO ĮSTAIGĄ TVARKA  
 1.    Paciento gydymo kitoje ambulatorinėje ar stacionarinėje gydymo įstaigoje tikslingumą nustato gydantis gydytojas.
 2. Esant reikalui gydyti pacientą kitoje ambulatorinėje ar stacionarinėje gydymo įstaigoje, gydytojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, užpildo siuntimą (Išrašas iš medicininių dokumentų F 027/a) ir atiduoda jį pacientui ar paciento atstovui. Siuntimas gali būti užpildytas elektroniniu būdu. Su šiuo siuntimu pacientas vyksta į kitą gydymo įstaigą.
 3. Pacientui atsisakius vykti į kitą ambulatorinę ar stacionarinę gydymo įstaigą, gydytojas apie tai įrašo jo Asmens sveikatos istorijoje (Ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje F 025/a ir (ar) Vaiko sveikatos raidos istorijoje F 025-112/a). Pacientas ar jo atstovas tai patvirtina savo parašu.
 4. Pablogėjus paciento būklei, kai yra būtina stacionarinė pagalba, Poliklinikos personalas transportuoja pacientą sėdimais ratukais ar gulimais neštuvais (pagal indikacijas ar kaip nurodo gydytojas) į artimiausią stacionarines paslaugas teikiančią gydymo įstaigą (VšĮ Ignalinos rajono ligoninė). Kai nėra galimybės paciento pervežti savo jėgomis ar būtina jį transportuoti į tolimesnę stacionarines paslaugas teikiančią gydymo įstaigą, Poliklinikos personalas kviečia Greitosios medicinos pagalbos brigadą.
 
VIII. POLIKLINIKOS DARBO IR POILSIO LAIKAS
 
 1. Poliklinikos darbuotojų darbo ir poilsio laiką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, kiti galiojantys įstatymai ir norminiai aktai.
 2. Poliklinikos darbo laikas yra: I, II, III, IV,V nuo 700  iki 1900 val. GMP skyrius dirba be pertraukų. Ambulatorijų, bendrosios praktikos gydytojo kabinetų ir medicinos punktų darbo valandos nurodytos informaciniuose stenduose.
 3. Darbuotojams suteikiama nuo 30 min. iki 1 val. pietų pertrauka pavalgyti ir  pailsėti.
 4. Darbuotojai pietų pertrauką naudoja savo nuožiūra. Jie šiuo laiku gali palikti darbo vietą ar pasilikti joje. Pacientai medicinos personalo pietų pertraukos metu neaptarnaujami.
 5. Poliklinikos nedarbo metu asmens sveikatos priežiūros paslaugos prie Poliklinikos prisirašiusiems pacientams teikiamos VšĮ Ignalinos rajono ligoninės priėmimo – skubios pagalbos skyriuje.
 
 1. BENDROSIOS IRP VIDAUS TVARKĄ IR DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIOS NUOSTATOS
 
 1. Poliklinikos teritorija ir patalpos turi būti švarios, tvarkingos, reguliariai valomos.
 2. Poliklinikos patalpose ir jai priklausančioje teritorijoje rūkyti draudžiama.
 3. Darbo aplinka ir darbo vietos Poliklinikoje turi atitikti Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus.
 4. Už nepilnamečių pacientų saugumą Poliklinikoje atsako juos lydintys asmenys.
 5. Poliklinikos administracija ir personalas neatsako už netinkamai paliktus pacientų asmeninius daiktus.
 6.   Už paciento turimų dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų, pinigų ir dokumentų   registravimą, saugojimą bei grąžinimą atsakingas (-a) buhalteris (-ė):
108.1. priimant saugoti dirbinius iš brangiųjų metalų, brangius protezus,  pinigus ir dokumentus (toliau – Brangūs daiktai), užpildomas atiduotų saugojimui vertybių žurnalas (toliau – Žurnalas): įrašoma data, laikas, kokie brangūs daiktai priimami, pasirašo pacientas ir vertybes priėmęs buhalteris (-ė); 108.2. Poliklinikos pacientų brangūs daiktai saugomi buhalterijoje esančiame seife vieną darbo dieną; 108.3. pacientas, atsiimdamas seife saugotus brangius daiktus į Žurnalą įrašo atsiėmimo datą, laiką, savo vardą, pavardę ir pasirašo; 108.4. Poliklinikoje mirus pacientui ar jam esant nesąmoningos būklės, brangūs daiktai paimami saugojimui užpildžius Žurnalą: įrašoma data, laikas, kokie brangūs daiktai priimami, pasirašo buhalteris (-ė) ir pagalbą teikęs gydytojas bei slaugytojas; 108.5. mirus pacientui arba jam esant tokios sveikatos būklės, kad pats negalėtų atsiimti brangių daiktų, brangūs daiktai saugomi buhalterijoje seife 10 darbo dienų; 108.6. mirus pacientui arba jam esant tokios sveikatos būklės, kad pats negalėtų atsiimti brangių daiktų, brangius daiktus atsiimdami artimieji į Žurnalą įrašo atsiėmimo datą, laiką, savo vardą, pavardę ir pasirašo; 108.7. per 10 darbo dienų neatsiėmus brangių daiktų, jie perduodami policijos komisariatui, apie tai atžymėjus Žurnale.
 1.     Už paciento turimus ir neatiduotus saugojimui brangius daiktus Poliklinikos personalas neatsako.
 2. Poliklinikos patalpose ir teritorijoje, be atskiro darbdavio leidimo, draudžiama reklamuoti kitas firmas (plakatai, skelbimai, žodinė reklama, pavyzdžiai).
 3. Asmenys, norintys filmuoti ar fotografuoti Poliklinikoje ar jos padaliniuose, savo veiklą turi suderinti su įstaigos administracija.
 
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 2. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos visiems Poliklinikos darbuotojams, pacientams, lankytojams.
 3. Visi darbuotojai turi būti supažindinami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai. Pacientai ir lankytojai su jomis susipažįsta Poliklinikos skelbimų lentoje arba interneto svetainėje www.ignalinospoliklinika.lt.
________________________

Įvertinkite mus

Spustelėkite žvaigždutę, kad mus įvertintumėte!

Vidutinis reitingas 0 / 5. Balsų skaičius: 0

Kol kas nėra balsų! Būkite pirmas, įvertinęs mūsų svetainę.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

© 2020 Ignalinos rajono poliklinika